انتظار 62 روزه برای ثبت این تصویر عكاسها با ١٦ دوربین ٦٢ روز منتظر بودند تا از این صحنه عكس بگیرند عکس دیدنی از غروب آفتاب و ماه

 

انتظار 62 روزه برای ثبت این تصویر

عكاسها با ١٦ دوربین ٦٢ روز منتظر بودند تا از این صحنه عكس بگیرند انتظار 62 روزه برای ثبت این تصویر/عکس عکس دیدنی از غروب آفتاب و ماه

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/